Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2010. Ne on hyväksytty merkittäväksi yhdistysrekisteriin 4.3.2011.

Ota yhteyttä!

Säännöt:

 1. Yhdistykseni nimi, kotipaikka ja toimialue
 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
 3. Jäsenet
 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
 6. Hallitus
 7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
 8. Tilikausi ja tilintarkastus
 9. Yhdistyksen kokoukset
 10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
 11. Varsinaiset kokoukset
 12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

 

Yhdistyksen nimi on Lounais-Suomen Diabetes ry ja sen kotipaikka on Turku ja sen toimialueena Lounais-Suomi.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Diabetesliitto ry:hyn.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on toimialueellaan

 

 • työskennellä diabeteksen voittamiseksi yhteistyössä Suomen Diabetesliitto ry:n kanssa,
 • työskennellä diabeteksen aiheuttamien haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi,
 • valvoa diabeetikoiden yhteiskunnallisia etuja ja
 • toimia diabeetikoiden yhdyssiteenä.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 

 • edistää diabeetikoiden järjestäytymistä,
 • suorittaa ennaltaehkäisevää terveyskasvatustyötä,
 • harjoittaa valistus-, tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa,
 • tukee koulutus- ja tutkimustoimintaa,
 • toimii diabeetikoiden hoitomahdollisuuksien ja sosiaaliturvan parantamiseksi,
 • tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille diabeteksen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja
 • toimii yhteistyössä alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät kansanterveyden hyväksi.

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä maksamien jäsenmaksujen ja julkisten avustusten lisäksi

 

 • vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • omistamaan kiinteätä ja irtainta omaisuutta ja
 • järjestämään arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä hankittuaan siihen tarvittaessa asianmukaisen luvan.

5. Jäsenet

 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

8. Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi.


Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi. Varsinaisista jäsenistä on puolet (1/2) vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

 

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja tilintarkastus

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittane asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallisen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.


Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Ilmoitus yhdistyksen kokouksen ajasta ja paikasta sekä siinä käsiteltävistä asioista on kirjallisesti toimitettava kaikille yhdistyksen jäsenille tai yhdistyksen toimialueen eniten levinneessä sanoma- tai paikallislehdessä vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myös Suomen Diabetesliitto ry:n hallituksella on oikeus saada jokin asia yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat siirtyvät Suomen Diabetesliitto ry:lle käytettäväksi diabeteksen tutkimustyöhön. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.